عرفا - Orafaa - غابر

غابر

ایجاد در شنبه, 25 مرداد 1393 / عرفان
Tags: جفر احمر, جفر ابيض, نكت در قلوب, نقر در اسماع, مزبور, غابر, مصحف فاطمه, جامعه, سيد حميرى, عبادت کعبه یا سنگ, هروله, علم امام
  (مناقب حضرت صادق عليه السّلام)      امام صادق سلام اللَّه عليه در زمان خود اعلم و افضل فرزندان حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله بود، و در نزد خاصه و عامه مقام ارجمندى داشت، و از هيچ كدام ... [ +++ ]