مناقب شیخین

مناقب شیخین

 بیان مناقب شیخین
ابن عربی مکرر در آثار خود به ویژه فتوحات مکیه از عظمت و مقام ابوبکر و عمر سخن می گوید، و این خود گواه است که او شیعه نمی باشد.
البته برخی از پیروان ابن عربی برای تبرئه وی به دو چیز متوسل می شوند:
1- این ها تحریفات کتاب ابن عربی است.
جواب:
چون این گونه مطالب در معتبر ترین و نفیس ترین نسخه های خطی وی موجود است نمی توان با ادعای تحریف سرپوش روی آن گذاشت و موجه نمود.
همچنین اگر این گونه مطالب که به صورت فراوان در آثار ابن عربی موجود است را جزو تحریفات بدانیم، دیگر هیچ اعتباری نباید برای نوشته های ابن عربی قائل شد! زیرا زمانی که نسخه های نفیس خطی را آمیخته با جعلیات بدانیم در نزد هر عاقلی دیگر مطالب منتسب به ابن عربی اعتبار ندارد.
2- ابن عربی در این گونه موارد تقیه کرده است.
جواب:
الف: تقیه یعنی کتمان عقیده و در موارد نادری به خاطر شرایط دشوار خلاف عقیده سخن گفتن و نوشتن، اما اگر گوینده یا نویسنده ای در آثارش دائم از عقیده ای بگوید و روی آن تأکید کند حمل بر تقیه نمی شود.

ابن عربی در سراسر کتاب فتوحات مکیه از خلفا (ابوبکر و عمر) سخن گفته و احادیث جعلی در شأن آنها ذکر نموده و این گونه نوشتن با مقام تقیه سازگاری ندارد.
ب: آن کس که برای اثبات مطلبی استدلال های گوناگون می آورد هرگز آن سخن را نمی توان حمل بر تقیه کرد. ابن عربی در کتاب فتوحات مکیه عمر بن خطاب را معصوم معرفی می کند، سپس برای اثبات آن ادعا احادیث جعلی را به استخدام می گیرد و استدلال های گوناگونی را مطرح می کند و این با تقیه منافات دارد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی