استاد و مادر معنوی ابن عربی

استاد و مادر معنوی ابن عربی

اساتیدابن عربیفاطمه قُرطبی
این زن شاید تأثیر زیادی بر ابن عربی گذاشته باشد، چه ابن عربی دو سال در محضر او بوده و او را خدمت کرده است و این زن با آنکه مریدان بسیار داشته اما به ابن عربی به واسطه هوش و درایت فراوانی که داشته علاقه مند بوده است تا جایی که خود را مادر معنوی و روحانی او تلقی می کرده است. فاطمه از جمله کسانی است که ابن عربی در زمره محققان در منزل «نفَس الرحمن» می داند. ابن عربی در باب پنجاه و یکم فتوحات مکیه به تفصیل از این افراد سخن گفته و حالات و اعمال ایشان را به دقت تشریح کرده
است و برخی از زنان و مردان را بر شمرده است که در این منزل هستند.
فاطمه قرطبی با آن که سن او 95 سال بوده ولی در نظر ابن عربی در غایت جمال و جوانی دیده می شده و در عبارات وی حدود سن و در عین حال شادابی، طراوت و سیمای باطنی او را ترسیم کرده، سفیدی یا سرخی چهره و حسن و جمال او را ستوده و از فرط زیبایی در نظر او چنان دختری چهارده ساله است[1].
این زن بنا بر سخن ابن عربی از اکابر صالحین و صاحب کرامات بوده و مایه رحمت بی حساب می آمده است و سوره او در نظر ابن عربی «فاتحة الکتاب» است که کارهای شگفت و بزرگ را به واسطه آن سوره شریفه به انجام می رسانده است[2].
غیر از اینها کسان بسیاری از جمله مرشدان و شیوخ ابن عربی محسوب می شدند.

ابن عربی از بسیاری از این اساتید در کتاب فتوحات مکیه نام برده و از مقامات و عرفان آنان سخن گفته است.


پی نوشتها

[1] فتوحات مکیه ج2 ص347
[2] همان ص135

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی