شیعیان مولوی دوست؛ چشمتون روشن

شیعیان مولوی دوست؛ چشمتون روشن

ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻮﺑﮑﺮ لعنت الله علیه از زبان ﻣﻮﻟﻮﯼ

ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺷﻤﺲ – ﻏﺰﻟﯿﺎﺕ – ﻏﺰﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۹۰۱  :

ﭼﻮ ﺍﺣﻤﺪﺳﺖ ﻭ ﺍﺑﻮﺑﮑﺮ ﯾﺎﺭ ﻏﺎﺭ ﺩﻝ ﻭ ﻋﺸﻖ       ﺩﻭ ﻧﺎﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺟﺎﻥ ﺩﻭ ﯾﺎﺭ ﻏﺎﺭ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ  

ﻣﻮﻟﻮﯼ – ﻣﺜﻨﻮﯼ ﻣﻌﻨﻮﯼ – ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻭﻝ – ﺑﺨﺶ ۱۲۸  :

ﭼﺸﻢ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺮ ﺍﺑﻮﺑﮑﺮﯼ ﺯﺩﻩ       ﺍﻭ ﺯ ﯾﮏ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺻﺪﯾﻖ ﺁﻣﺪﻩ

ﻭﺻﻒ ﻋﻤﺮ لعنت الله علیه از زبان ﻣﻮﻟﻮﯼ

ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺷﻤﺲ – ﻏﺰﻟﯿﺎﺕ – ﻏﺰﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۷۰  :

ﻋﻤﺮ ﺁﻣﺪ ﻋﻤﺮ ﺁﻣﺪ ﺑﺒﯿﻦ ﺳﺮﺯﯾﺮ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺭﺍ       ﺳﺤﺮ ﺁﻣﺪ ﺳﺤﺮ ﺁﻣﺪ ﺑﻬﻞ ﺧﻮﺍﺏ ﺳﺒﺎﺗﯽ ﺭﺍ  

ﻣﻮﻟﻮﯼ – ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺷﻤﺲ – ﻏﺰﻟﯿﺎﺕ – ﻏﺰﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۵۸۰ :

ﮕﺮﯾﺰﺩ ﻋﻘﻞ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﯿﺒﺖ ﺁﻥ ﺳﻠﻄﺎﻥ         ﭼﻮﻥ ﺩﯾﻮ ﮐﻪ ﺑﮕﺮﯾﺰﺩ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﺧﻄﺎﺑﯽ

ﻣﻮﻟﻮﯼ – ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺷﻤﺲ – ﻏﺰﻟﯿﺎﺕ – ﻏﺰﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۱۷۵  :

ﮔﺮ ﺭﺍﻓﻀﯿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩ ﻋﻠﯽ ﺩﺭ ﺩﻩ           ﻭﺭ ﺯ ﺁﻧﮏ ﺑﻮﺩ ﺳﻨﯽ ﺍﺯ ﻋﺪﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﺮﮔﻮ  

ﻣﻮﻟﻮﯼ – ﻣﺜﻨﻮﯼ ﻣﻌﻨﻮﯼ – ﺩﻓﺘﺮ ﭘﻨﺠﻢ – ﺑﺨﺶ ۱۵۳  :

ﻫﺮ ﮐﻪ ﻋﺪﻝ ﻋﻤﺮﺵ ﻧﻨﻤﻮﺩ ﺩﺳﺖ         ﭘﯿﺶ ﺍﻭ ﺣﺠﺎﺝ ﺧﻮﻧﯽ ﻋﺎﺩﻟﺴﺖ  

ﻣﻮﻟﻮﯼ – ﻣﺜﻨﻮﯼ ﻣﻌﻨﻮﯼ – ﺩﻓﺘﺮ ﭼﻬﺎﺭﻡ – ﺑﺨﺶ ۶  : ﻋ

ﻬﺪ ﻋﻤﺮ ﺁﻥ ﺍﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ       ﺩﺍﺩ ﺩﺯﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻼﺩ ﻭ ﻋﻮﺍﻥ  

ﻣﻮﻟﻮﯼ – ﻣﺜﻨﻮﯼ ﻣﻌﻨﻮﯼ – ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻭﻝ – ﺑﺨﺶ ۳  :

ﺍﯼ ﻣﺮﺍ ﺗﻮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻦ ﭼﻮ ﻋﻤﺮ      ﺍﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﻣﺘﺖ ﺑﻨﺪﻡ ﮐﻤﺮ

ﻭﺻﻒ ﻋﺜﻤﺎﻥ لعنت الله علیه از زبان ﻣﻮﻟﻮﯼ

ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺷﻤﺲ – ﻏﺰﻟﯿﺎﺕ – ﻏﺰﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۴۹۳ : ﺑ

ﺮ ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻨﻬﻢ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ       ﮐﺰ ﻟﻮﻟﻮﯼ ﺁﻥ ﺩﻟﺒﺮ ﻻﻻﯼ ﺩﻣﺸﻘﯿﻢ

ﺭﺍﻓﻀﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﻭ ﻗﻮﻝ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻣﻮﻻ (علیه ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻭ ﻋﻤﺮ (لعنت الله علیه)

ﻣﻮﻟﻮﯼ – ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺷﻤﺲ – ﻏﺰﻟﯿﺎﺕ – ﻏﺰﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۸۱۰ :

ﺭﺍﻓﻀﯽ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺩﺭ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﮔﺮﻓﺖ       ﻫﻢ ﻋﻠﯽ ﻭ ﻫﻢ ﻋﻤﺮ ﺁﻣﯿﺨﺘﻨﺪ      

ﺑﺮ ﯾﮑﯽ ﺗﺨﺘﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﻡ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺷﺎﻩ      ﺑﻠﮏ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮐﻤﺮ ﺁﻣﯿﺨﺘﻨﺪ  

ﻣﻮﻟﻮﯼ – ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺷﻤﺲ – ﻏﺰﻟﯿﺎﺕ – ﻏﺰﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۱۷۲  :

ﮔﻔﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﮓ ﺁﻭﺭﺩ ﺩﺭ ﺑﻮﯼ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻧﮓ ﺁﻭﺭﺩ        ﭼﻮﻥ ﺭﺍﻓﻀﯽ ﺟﻨﮓ ﺍﻓﮑﻨﺪ ﻫﺮ ﺩﻡ ﻋﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ  

ﻣﻮﻟﻮﯼ – ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺷﻤﺲ – ﻏﺰﻟﯿﺎﺕ – ﻏﺰﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۶۲۱  :

ﺑﺮ ﺭﺍﻓﻀﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺯ ﺑﻨﯽ ﻗﺤﺎﻓﻪ ﻻﻓﻢ       ﺑﺮ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏﻢ ﺑﻮﺗﺮﺍﺏ ﮔﻮﯾﻢ

ﻣﻮﻟﻮﯼ ﺍﮔﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﭼﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻋﻤﺮ لعنت الله علیه ﺑﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟!  

ﻣﻮﻟﻮﯼ – ﻣﺜﻨﻮﯼ ﻣﻌﻨﻮﯼ – ﺩﻓﺘﺮ ﺳﻮﻡ – ﺑﺨﺶ ۱۵۰ :

ﺍﯾﻦ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﭼﻮ ﺧﺮ ﺑﺮ ﯾﺦ ﺑﻤﺎﻧﺪ      ﭼﻮﻥ ﻧﺸﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻧﺠﯿﻞ ﺧﻮﺍﻧﺪ        

ﮐﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ        ﮐﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮ ﺑﻂ ﺯﺩﻥ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﮐﺮ

ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻗﺎﺋﻢ عجل الله فرجه ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﻋﻤﺮ ملعون ﻫﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ؟!!!!

ﻣﻮﻟﻮﯼ – ﻣﺜﻨﻮﯼ ﻣﻌﻨﻮﯼ – ﺩﻓﺘﺮ ﺩﻭﻡ – ﺑﺨﺶ ۲۰  :

ﭘﺲ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﯽ ﻗﺎﯾﻢ ﺁﻥ ﻭﻟﯿﺴﺖ     ﺧﻮﺍﻩ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﺍﺯ ﻋﻠﯿﺴﺖ      

ﻣﻬﺪﯼ ﻭ ﻫﺎﺩﯼ ﻭﯾﺴﺖ ﺍﯼ ﺭﺍﻩ ﺟﻮ        ﻫﻢ ﻧﻬﺎﻥ ﻭ ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ

اللهم العن عمر و اتباعهم

 

نظرات   

 
0 #3 غزالی 1394-10-04 11:06
لعنت به تو و هر آنچه سگ همچو تو باد/ لعنت به کسی که همچو تو گرگ بزاد/ لعنت به تو که فتنه گری در همه حال/ ای آنکه تویی تفرقه در بین عباد/... اگر از لعنت فرستادن لذت می بری که نوش جانت ولی اگر آنچه به خود می پسندی به دیگران هم می پسندی. ادب را پیشه کن تا سخنی ادبوار بشنوی...

پاسخ admin :

ظاهرا شما از جماعت عمریه هستید

اولا : این سایت مربوط به عرفان شیعه می باشد و دخلی به غیر شیعه ندارد و چون شما حتی ابتدائیات عرفان حقیقی را ندارید بهتر است این سایت را مطالعه نفرمایید

ثانیا : چون در این سایت مجالی برای پاسخ دادن به جماعت عمریه نیست و از حیطه تخصصی این سایت خارج می گردد شما را به سایتهای زیادی که در این حوزه فعالیت می کنند حواله میکنم

ثالثا : جسارت مستقیم شما را به حساب بی معرفتی و عدم نزاکتی میگزارم که از بزرگان خود چون عمر و ابابکر علیهما اللعنه به ارث برده اید و بنا به آیه قران کریم تنها به شما سلام میکنم
اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
نقل قول
 
 
0 #2 زهرا 1393-06-24 16:17
سلام
غیرت دینی شما را می ستایم. هرچه باشد یکسونگری در شریعت بهتر از یکسونگری در طریقت است و به قول خود متصوفه شریعت راه سلامت است. اما دوست خوب! فهم شما از عرفان کامل نیست. فقط چند جمله عرض میکنم: حساب متصوفه که عرفای اهل سنت بودند از عرفای شیعه که اغلب از فقها بودند جداست. همه را به یک چوب نزنید و در انکار محتاط تر باشید و بکوشید شناخت جامعتری بیابید. یکسره بد و بیراه گفتن کار سختی نیست شناختن سخت است. سایت شما را تصادفی دیدم و گمان نکنم گذارم دوباره بیفتد.
ضمنا شیعیان اجازه ندارند خلفای سه گانه را علنی لعن کنند. این مرام اهل بیت و فقهای عظام شیعه نیست. تقیه و حفظ وحدت اسلامی واجب است

پاسخ admin :

سلام

از اینکه تصادفی به سایت ما سر زدید خوشحال و از اینکه وقت گذارده و نصیحتمان کردید مشعوفم
اما خواهرم بدان که جز مسیر اهل بیت علیهم السلام محکوم به انحراف است و سعی ما بر این بوده که حضرات ائمه اطهار را نصب العین خویش قرار داده و به جهت دیگری متمایل نشویم و حتی بزرگی نام بعضی از افراد مانع و حجابی برای نقد علمی و منصفانه ما نگردد و در باب لعن علنی نیز ادله فراوانی وجود دارد که چون مجالش این سایت نیست عرض نمیکنم اما با کمی سرچ در اینترنت خواهید یافت .

انظر الی ما قال
نقل قول
 
 
0 #1 روح الله 1393-01-26 23:11
کسی که محمد بلخی را دوست داشته باشد نمی توان شیعه دانست
نقل قول
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی